Pro-life Україна

Договір оферти

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОГО РУХУ «PRO-LIFE УКРАЇНА» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЯ УКРАЇНА», в особі голови правління Гирі Валентина Миколайовича, яка діє на підставі Статуту (надалі – ГО), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:


Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція ГО, що розміщена на сайті prolife.com.ua про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті ГО, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГО через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГО.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність ГО, для наступного використання та досягнення цілей ГО, визначених Статутом або програмами ГО, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту ГО та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.


Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність ГО грошових коштів шляхом здійснення Благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності ГО, в тому числі (але не виключно) щодо надання ГО благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм ГО, тощо.

Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

 

Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із усіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом ГО, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу ukraine.prolife@gmail.com

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право ГО використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГО в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, на укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 

Права та обов’язки ГО

ГО має право:

— отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

— за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;

— використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГО у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

ГО зобов’язаний:

— щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті prolife.com.ua;

— використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом ГО.

 

Права Благодійника

Благодійник має право:

— здійснювати контроль за використанням ГО Благодійної пожертви за цільовим призначенням.

 

Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь — якої держави світу. Безпосередня діяльність ГО, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом ГО, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

 

Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності ГО (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням ГО, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті prolife.com.ua.

 

Порядок використання Благодійної пожертви

Використання Благодійної пожертви здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю ГО та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». ГО використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм ГО. Отримані ГО Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

 

Відповідальність ГО

ГО несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю ГО та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

 

Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації.

Фінансова звітність ГО оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті prolife.com.ua, в порядку і строки, передбачені Статутом ГО. Інша інформація розкривається ГО в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

 

Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

Благодійник має право отримати подарунок за те, що підтримав ГО. Серед подарунків можуть бути фізичні, які будуть відправлені ГО Новою Поштою за рахунок Отримувача, а також не фізичні, такі як «Подяка» або «Присвята», які розміщуються на сайті prolife.com.ua. ГО бере на себе зобов’язання внести імена в Подяку та Присвяту всіх, хто підтримав ГО та обрав саме цей подарунок.

 

Порядок загального доступу до інформації Благодійника.

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті ГО prolife.com.ua та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана ГО для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, ГО зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) ГО в засобах масової інформації або на сайті ГО prolife.com.ua.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

 

Додаток 1

до Договору публічної оферти про надання благодійної пожертви

 

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ

на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЯ УКРАЇНА», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЯ УКРАЇНА» (надалі – ГО) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, — з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту ГО, інших локальних актів ГО.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами ГО, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Договір оферти

© 2008 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «ВСЯ УКРАЇНА»

Зв’язатись з нами: ukraine.prolife@gmail.com